گالری تصاویر

چهره

مسعود نساوند، رنگ و روغن روی کاغذ، ۳۰*۴۲ سانتیمتر
منا نرگس زار، رنگ و روغن و مداد روی کاغذ، ۳۰*۴۲ سانتیمتر
محمودرضا مریخی، مداد و رنگ و روغن روی کاغذ، ۳۰*۴۲ سانتیمتر
الهه تفضلی، رنگ و روغن روی بوم، ۱۶۰*۱۰۰ سانتیمتر
زهره رشاد، رنگ و روغن روی بوم، ۴۸*۳۶ سانتیمتر
مسعود نساوند، رنگ و روغن روی کاغذ، ۵۶*۴۱ سانتیمتر
منا نرگس زار، رنگ و روغن روی کاغذ، ۶۶*۴۵ سانتیمتر
مهناز ، رنگ و روغن روی کاغذ، ۷۶*۶۰ سانتیمتر

فضا

خانه ی قدیمی در شیراز، اکرلیک و رنگ و روغن روی بوم، ۸۰*۶۰ سانتیمتر
خانه ی قدیمی در شیراز، اکرلیک و رنگ و روغن روی بوم، ۸۰*۶۰ سانتیمتر
بالکن کارگاه تهرنگ، رنگ و روغن روی کاغذ، ۶۰*۴۵ سانتیمتر